Jollen

Jollens verksamhet fyller en viktig funktion för många familjer som befinner sig i väntrum eller mellanrum. Det kan t.ex. vara väntan på beslut från Migrationsverket, väntan på förskoleplats eller i ett mellanrum mellan föräldraledighet och SFI.

Målgrupper är i första hand familjer som är asylsökande, nyanlända eller omfattas av EU:s massflyktsdirektivBarn och föräldrar ges möjlighet till olika aktiviteter, gemenskap och sammanhang.

Kontakta oss »

Träffar på NybyVision

Jollen
för familjer
barn i åldern 1-5 år
tisdag till fredag kl 9-12

Mamma-barn
för kvinnor
barn i åldern 0-2 år,
mån 9.30-11.30 & ons kl 13-15

Hör av dig om du vill vara med.

Vi finns även på

Jollen finns för familjer som är asylsökande, nyanlända eller omfattas av EU:s massflyktsdirektiv. Barnen är i åldrarna 0-5 år.

Om du eller någon du känner saknar eller väntar på plats i förskola så är du välkommen att höra av dig till oss. I Jollen finns det gott om plats för lek, både inomhus och utomhus och lunch serveras varje dag.

Jollen                                                                                                                                   

är för familjer med barn i åldern 1-5 år, tisdag till fredag kl 9-12.
När barnen är trygga med att vara hos pedagogerna i Jollen kan föräldrarna gå kurser i bl a svenska och samhällskunskap. Kurserna är i ett rum nära barnen.

Mamma-barn
är för kvinnor med barn i åldern 0-2 år, måndag 9.30-11.30 och onsdag kl 13-15.
I den här gruppen stannar mammor och barn kvar tillsammans i rummet. Pedagoger hjälper till med barnen medan mammor kan gå kurserna ”Mamma-barnsvenska” och ”Familj i Sverige”.

Det är viktigt att du hör av dig till oss om du vill börja så att vi kan planera och berätta om det finns plats i grupperna.

Jollen jobbar med att

förmedla Trygghet, ta vara på barnens Nyfikenhet, bygga Relationer och vara en Länk vidare

Familjestödjande
Jollens verksamhet fyller en viktig funktion för många familjer som befinner sig i väntrum eller mellanrum. Det kan t.ex. vara väntan på beslut från Migrationsverket, väntan på förskoleplats eller i ett mellanrum mellan föräldraledighet och SFI.
Målgrupper är i första hand asylsökande och nyanlända familjer. Barn och föräldrar ges här möjlighet till olika aktiviteter, gemenskap och sammanhang.

Föräldrar
Föräldrar deltar i undervisning i näraliggande rum. Kurser som erbjuds är svenska på olika nivåer, samhällsorientering, samt kurser i vår ateljé.

Mötesplats
Varje vecka hålls sångstunder och vi firar även olika högtider tillsammans. Varje dag finns utrymme för samvaro mellan barn, föräldrar och pedagoger. Den som önskar kan få en samtalskontakt eller råd och stöd i asylprocessen.

Övriga aktiviteter
För att lära känna sin stad, hitta till lekparker och utflyktsmål gör Jollen utflykter i Uppsala med omnejd. Familjerna bjuds också in till kulturaktiviteter i NybyVisions regi.

Finansiering
NybyVisions familjestödjande verksamheten bedrivs i huvudsak med medel från utbildningsnämnden i Uppsala kommun samt med sk TIA-medel, dvs Tidiga insatser för asylsökande, vilka fördelas av Länsstyrelsen. En del aktiviteter genomförs med medel från t.ex. Prins Gustafs stiftelse och Gillbergska stiftelsen. Familjestödet har även en nära samverkan med stödföreningen NybyVisions vänner.

Läs mer om Jollen

Varför namnet Jollen?
Jollen är en liten båt och den påminner oss om de människor som för 100 år sedan utvandrade från Sverige till Amerika. Idag söker många människor en ny och tryggare tillvaro i Sverige. Den lilla ”Jollen” får stå för barnen. Några jollar är tryggt förvarade på däck på den stora båten, andra kommer guppande på släp, sedan finns det jollar som seglar helt på egen hand.

För att påminna oss om att varje barns resa och att varje barn har sin egen berättelse har vi gett verksamheten namnet Jollen.

Förebyggande och hälsofrämjande arbete
Familjestödsverksamheten är ett förebyggande arbete där vi lägger stor vikt vid att stärka banden mellan föräldrar (vårdnadshavare) och barn. Vi pratar mycket om föräldraskap, om rutiner i vardagen, trygghet, om vikten av att sätta ord på känslor och hur vi är mot varandra i våra nära relationer. Arbetet tar sin utgångspunkt i begreppet KASAM (känsla av sammanhang) och vi erbjuder meningsfull sysselsättning för både barn och vuxna, hjälp att förstå sitt sammanhang och stöd i att se sina möjligheter att hantera sin situation.

Genom åren har vi också lärt oss mycket om hur viktiga ramarna är för Jollens verksamhet. De skapar en stor trygghet för barnen. En asylsökande mamma med en dotter på två år uttryckte det så här: ”Innan vi kom till NybyVision så sov vi på dagen och var vakna på natten. Inget var normalt. När vi kom hit började livet bli normalt igen.”

Vi ser även att arbetet med trygghet och relationer främjar den kommande övergången till ordinarie förskola. Det blir en mjuk introduktion till nästa steg och en förälder berättar: ”Det var bra att vår dotter hade erfarenhet av lek, rutiner och förskolemiljö när hon sedan började i annan förskola.

Psykosocialt stöd
Genom att ge tidiga insatser till familjer som befinner sig i väntrum eller mellanrum så bidrar Jollen med viktiga friskfaktorer, nära relaterade till både hälsa och välmående. Det kan som tidigare nämnts t.ex. vara asylsökande familjer i väntan på beslut från Migrationsverket, nyanlända familjer väntan på förskoleplats eller i ett mellanrum mellan föräldraledighet och SFI.

Besökande föräldrar berättar ofta om en livssituation med mycket stress, trångboddhet och risk att hamna i utanförskap. I utvärderingar är det många deltagare som återkommer till att just strukturer i vardagen, att få göra vanliga saker tillsammans, träffa nya vänner i liknande livssituation, är ett viktigt stöd som sänker stressen för hela familjen.

Som en del av det familjestödjande arbetet ger vi möjlighet till enskilda samtal om t.ex. föräldrarollen, stödsamtal, stresshantering, juridiskt råd och stöd i asylprocessen. Det kan även vara praktiska omständigheter kring mat, kläder, hjälp att boka läkartid, anmäla till skola och förskola etc.

I nätverket kring Jollen finns bl a socialtjänsten, Läkare i världen, TRIS, Nexus resurscentrum, Flyktingbyrån, Röda Korsets träffpunkt, Röda Korset behandlingscenter, Stadsmissionens Kvinnobyrå.