Så här arbetar vi på NybyVision

 

Syftet med NybyVisions verksamhet har alltid varit att bidra till att människor som har svårt att etablera sig i Sverige får bättre möjlighet till ett aktivt deltagande i det svenska samhället och i arbetslivet.

NybyVision arbetar
arbetslivsförberedande
språkstärkande
jagstärkande
hälsofrämjande
familjestödjande
integrationsfrämjande

Läs mer genom att klicka på de gröna plattorna nedan.

Arbetslivsförberedande

med syfte att ge deltagarna verktyg att hitta vägar att nå egen försörjning. Deltagarna ska ges kunskap om och insyn i svensk arbetsmarknad och arbetsrätt. Även outtalade regler och förväntningarna som finns på en arbetsplats ska belysas för att skapa en ökad trygghet hos deltagaren.

Det arbetslivsförberedande arbetet sker både individuellt och i grupp. Deltagarnas behov får vägleda arbetet där teoretisk kunskap, praktiska moment och studiebesök varvas med gemensam reflektion och individuella motiverande samtal.

Ett moment är att arbeta med hur man gör förändringar i sitt eget liv, skapa egna målbilder för att utveckla motivation och färdighet att sätta upp individuella mål för sitt fortsatta liv.

I de arbetslivsförberedande delarna läggs ett stort fokus på att öka förståelsen för kopplingen mellan jämställdhet och egen försörjning. Här finns det utrymme att belysa samt undanröja eventuella hinder som försvårar inträdet på arbetsmarknaden. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete. Dessutom finns det många gånger behov av samtal och diskussioner för att varje individ ska bli medveten om hur deras vardag ser ut samt eventuella behov av förändring. På så sätt kan en process komma igång med siktet på att få till stånd en balanserad fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Nedanstående arbetssätt är många gånger en förutsättning för de arbetslivsförberedande insatserna.

Språkstärkande

då det svenska språket är en ovärderlig nyckel för att möjliggöra integration och inträde på arbetsmarknaden. Hela NybyVisions verksamhet har en språkstärkande funktion och ger många möjligheter till att träna svenska. Ett viktigt syfte är att få deltagarna att känna sig säkrare i sin förmåga att kommunicera, att förstå och att våga uttrycka sig på sitt nya språk. Utgångspunkten är att all undervisning, samtal och andra aktiviteter sker på svenska. I personalgruppen finns språkresurser som kan ge språkstöd på många av deltagares hemspråk. Vid särskilda behov används tolk.

Jagstärkande

med syfte att varje individ ska öka sin känsla av egenmakt. Individen ska ges kunskaper och erfarenheter som bidrar till den motivation som krävs för att hitta vägar mot egen försörjning. Att se sig själv som en egen självständig individ öppnar för möjligheten att ta kontroll över sin livssituation och sina livsval.

Arbetet sker individuellt och i grupp, genom utbildning kring jämställdhet, stärkt hälsa, möjlighet att delta i skapande aktiviteter, ökad digital kunskap och motiverande samtal. Deltagarna ska ges de verktyg som behövs för att känna sig tillräckligt trygga att fatta medvetna beslut som rör ens eget liv samt för att kunna vara aktiva och delaktiga i det som rör ens barn och familj. I de fall en individ lever i en hederskontext är kunskap och möjlighet till reflektion en nödvändighet för att stärka sin självständighet och kunna påverka sin livssituation. Vid behov kan NybyVision erbjuda stödjande samtal och vägleda vidare till det professionella stöd som finns tillgängligt i Uppsala inom kommun, region och frivilligorganisationer.

Hälsofrämjande

för att stärka individens fysiska och psykiska hälsa i syfte att ge förutsättningar för ökad självständighet och ett hållbart arbetsliv. Deltagarna ska förstå vikten av att ta hand om sig själv och sin kropp samt bli medvetna om att det finns ett tydligt samband mellan den egna upplevda hälsan och förutsättningarna att kunna nå sitt uppsatta mål.

NybyVision har som avsikt att ge varje person teoretisk kunskap om och praktisk erfarenhet av träning, stresshantering och en hälsosam kosthållning. Att lära sig mer om hur den egna kroppen fungerar, vikten av sömn, kvinnohälsa och reproduktiv hälsa skapar förutsättningar för ett hälsosammare liv. Inom verksamheten ges möjlighet att öva på att se sig själv som en aktiv individ med egna behov och drivkrafter, att träna på att säga nej till det som påverkar den egna hälsan negativt – och att motivera varför.

Gemenskap och hälsa hänger tätt ihop och därför är även relationsbyggande en viktig del av NybyVisions verksamhet.

Familjestödjande

med syfte att ge deltagarna stöd och uppmuntran i att äga sin föräldraroll. NybyVision vill bidra med kunskap kring barns rättigheter och insikt i vad det innebär för både barn och föräldrar. NybyVision vill ge praktisk kunskap om att vara förälder i vardagslivet och vad som kännetecknar ett jämställt föräldraskap. Att stödja sina barn att utvecklas till fria och självständiga individer och samtal kring hur man uppfostrar barn i ett land där barnaga inte är ett alternativ, är andra centrala teman.

NybyVision har ett salutogent förhållningssätt och arbetar för att familjer ska kunna bredda sina nätverk och etablera kontakt med Uppsalas rika föreningsliv. Det är viktiga friskfaktorer att ha en meningsfull fritid och att veta vem man kan vända sig till i olika frågor som rör familjens vardagsliv.

Vid behov kan NybyVision erbjuda stödjande samtal och vägleda vidare till det professionella stöd som finns tillgängligt för föräldrar i Uppsala inom kommun, region och frivilligorganisationer.

Integrationsfrämjande

genom att låta arbetet med integration få resurser och utrymme från dag ett. Så snart som möjligt efter sin ankomst till Sverige ska människor få möjlighet att introduceras i samhället, lära sig språket, hitta livsutrymme och sammanhang. På så sätt underlättas individens möjlighet att orientera sig och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

Samtal och utbildning om grundläggande demokratiska värderingar, individens rättigheter och skyldigheter i samhället, jämställdhet och mänskliga rättigheter har stort utrymme i verksamheten. Deltagarna ges även en inblick i svensk historia som sätter dagens samhällsform i en begriplig kontext. NybyVision vill på så sätt bidra till en ökad förståelse för hur samma rättigheter gäller oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och funktionsvariation. När det blir begripligt hur det svenska samhället fungerar blir den enskildes liv i Sverige mer hanterbart och förutsättningarna för egenmakt ökar.

NybyVisions vision är en tydlig önskan att vara med och skapa ett samhälle där alla invånare får plats – ett samhälle där människors erfarenheter och förmågor tas tillvara och där vi kan mötas med våra olikheter – ett samhälle präglat av ömsesidig integration. Begreppet ömsesidig integration vill betona ståndpunkten att integration sällan är enkelriktad utan snarare flerdimensionell, att vi lär av varandra och utvecklas tillsammans. Konkret kan det innebära att NybyVision bjuder in till kulturaktiviteter, utflykter och studiebesök med syfte att ge ökad förståelse för olika kulturer och traditioner, utvidgat nätverk, samt nya perspektiv i samtal och samspel med andra. När människor blir sedda och lyssnade till, får uppleva att ens erfarenheter är efterfrågade och intressanta, får det ofta effekten att man vågar öppna sig för nya relationer och nya synsätt.