Vår vision

 

NybyVision vill vara med och skapa ett samhälle där alla invånare får plats – ett samhälle där människors erfarenheter och förmågor tas tillvara och där vi kan mötas med våra olikheter

– ett samhälle präglat av ömsesidig integration.

Organisation

NybyVision – ömsesidig integration genom meningsskapande sammanhang och personliga möten

NybyVision har i 30 års tid arbetat med integrationsverksamhet i Uppsala för att främja möten och gemenskap mellan människor från olika delar av världen, med olika erfarenheter och med olika kulturella och religiösa bakgrunder. Syftet med verksamheten har alltid varit att bidra till att människor som har svårt att etablera sig i Sverige får bättre möjlighet till ett aktivt deltagande i det svenska samhället och i arbetslivet.

NybyVision är en ideell organisation med två församlingar som huvudmän: Österledskyrkan i Gamla Uppsala och Uppsala missionsförsamling, båda tillhörande Equmeniakyrkan. Verksamheten leds av en styrelse med ett arbetsutskott. Högsta beslutande organ är årsstämman, där ombud från huvudmannaförsamlingarna har rösträtt. Personal deltar i styrelsens arbete med sin kompetens och nära relationer till verksamhetens målgrupper.

Verksamheten bedrivs av anställd personal, förtroendevalda och volontärer. För aktuell information se kontaktsidan eller kontakta verksamhetschef Hanna Inghammar. Sedan 2014 bedrivs verksamheten i lokaler i korsningen Odensgatan/Sturegatan i Luthagen, besöksadress Odensgatan 8.

Läs mer genom att klicka på de gröna plattorna nedan.
Målgrupper

NybyVision har flera målgrupper.

I fokus för vår överenskommelse med kommunen står utrikes födda kvinnor och män med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap i behov av kompletterande arbetslivsförberedande insatser.

Övriga målgrupper för NybyVisions verksamhet är asylsökande, personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv, nyanlända familjer med barn i förskoleåldern, samt utrikes födda personer med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap, individer som är i behov av socialt sammanhang, språkutveckling och/eller kompetenshöjande insatser.

Verksamhet

NybyVisions verksamhet är en sammanhängande helhet, där deltagare med uppehållstillstånd, asylsökande deltagare och familjer möts på raster, på utflykter och vid kulturaktiviteter. Dessa möten berikar både verksamheten och individen.

Huvudfokus för överenskommelsen med kommunen är de arbetslivsförberedande insatserna inom MEIA-verksamheten. MEIA står för Mötesplats för Egenmakt, Integration och Arbetsliv. Här arbetar NybyVision med insatser utifrån målgruppens behov – där egenmakt, ökad delaktighet i samhället och satsning på att stödja utomeuropeiskt födda kvinnor att hitta sin väg ut i egen försörjning har identifierats som tydliga fokusområden.

NybyVisions breda verksamhet delas upp i fyra grenar som du kan läsa mer om under respektive rubrik; MEIA, Svenska på jobbet, Jollen, Asylsökande och Veteranerna

 

IOP – idéburet offentligt partnerskap

NybyVision har sedan 2015 ett IOP – idéburet offentligt partnerskap med arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun. Vi är nu inne på vår tredje period som gäller 2021-2024. NybyVision är glada och stolta över vårt samarbete och det faktum att vi för sex år sedan var den första organisation att ingå en överenskommelse om partnerskap med Uppsala kommun.

Partnerskapet bygger på att NybyVision och Uppsala kommun är likvärdiga partner med ömsesidig respekt för varandras utgångspunkter och särart. Arbetsmarknadsnämnden och NybyVision har en långvarig relation som kännetecknas av förtroende och tillit.

NybyVision har bedrivit integrationsverksamhet i Uppsala under snart 30 år och verkar i det dagliga arbetet för att människor som har svårt att komma in i samhället får bättre möjlighet till ett aktivt deltagande i arbetslivet och samhället.

Det här partnerskapet ger förutsättningar för att arbeta med långsiktiga processer utifrån människors olika behov och förutsättningar och är en möjlighet att utveckla samarbetet mellan arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun och NybyVision. För NybyVision innebär partnerskapet en långsiktighet som främjar samverkan, kvalitet och utveckling med målgruppens behov i fokus. Tanken är att erbjuda kompetenshöjande insatser för att främja egenmakt, integration och inträde på arbetsmarknaden som ger en positiv utveckling för berörda individer och för samhället i stort.

Partnerskapet avses pågå under en längre tid och utvecklas med gemensam uppföljning, utvärdering och i gemensamma beslut. Arbetsmarknadsnämnden finansierar med ekonomiskt stöd, svarar för utvärdering och eventuell utbildning. NybyVision svarar för ekonomisk delfinansiering genom eget kapital, ideellt arbete med volontärer, kunskaper, kompetenser och nätverk.

Syftet med det aktuella partnerskapet mellan NybyVision och arbetsmarknadsnämnden är att individen ska uppnå en ökad egenmakt och ges goda förutsättningar för att kunna närma sig ett inträde på arbetsmarknaden och förbättra möjligheterna till egen försörjning. Partnerskapet ska främja integration och samverkan mellan parterna.

Mål för utveckling av insatser

Under perioden för partnerskapet ska parterna utveckla insatser som ökar förutsättningarna för målgruppen att:

  • nå en egen försörjning genom arbete, studier eller entreprenörskap
  • integreras i samhället,
  • stärka sin hälsa för att möjliggöra ökad självständighet och ett hållbart arbetsliv,
  • undanröja hinder som försvårar inträdet på arbetsmarknaden så som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete och att eftersträva en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet,
  • åtnjuta samma rättigheter och utvecklas oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Insatserna ska utvecklas för att svara mot målgruppens uttryckta behov. Typ av insatser liksom insatsernas omfattning och innehåll kan över tid komma att förändras utifrån de behov parterna ser hos målgruppen.

Nätverk och samverkan

NybyVision har ett stort kontaktnät och samverkar med flera olika aktörer i olika sammanhang och varierande grad. Utöver huvudmännen, arbetsmarknadsnämnden och tjänstemän på arbetsmarknadsförvaltningens olika avdelningar samverkar NybyVision med följande:

Svenska kyrkan med Diakonins hus och flyktingbyrån, Uppsala kristna råd med Diakonicentrum, Röda korsets Internationella Träffpunkt, Röda korsets behandlingscenter i Uppsala, Läkare i världen, Rädda barnen, Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala, RFSU, Teater Aros, Uppsala stadsbibliotek, Uppsala simskoleförening, Uppsala konstnärsklubb, studieförbundet Bilda, Arbetsförmedlingen, familjeenheterna i Uppsala, Migrationsverket, Länsstyrelsen i Uppsala län, utbildningsförvaltningen och utbildningsnämnden i Uppsala kommun, Cosmos asyl- och integrationshälsan, Region Uppsala samt Uppsalas breda föreningsliv genom samverkan i arbetet med den lokala överenskommelsen mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun.

Etablerade kontaktnät och goda relationer med organisationer vars verksamhet tangerar NybyVision är viktigt både för att sprida information och kunskap om NybyVisions verksamhet och målgrupper samt lära sig mer och få nya perspektiv genom att ta del av andras erfarenheter. Nätverket är även en förutsättning för att kunna agera gemensamt i frågor gentemot myndigheter eller i opinionsbildande syfte.

Civilsamhällets viktiga roll

NybyVisions insatser skapar ett mervärde för kommunens invånare utöver de verksamheter som arbetsmarknadsnämnden ansvarar för. Partnerskapets fokus på områden som kompletterar nämndens ordinarie verksamhet bidrar till ett rikare utbud för kommuninvånarna. NybyVision har som ideell organisation med sina nätverk även goda förutsättningar att nå ut till människor som inte nås eller omfattas av kommunens egna insatser.

NybyVision ser till hela människan i livets olika faser och styrs inte av det offentligas ansvarsfördelning gällande var en människa befinner sig gällande exempelvis asyl- och etableringsprocess. Samhället har stora behov av verksamheter som kan fånga upp människan när det offentliga inte hinner med eller där mellanrum mellan våra system och strukturer uppstår. I verksamheten skapas förutsättningar för möten mellan människor från olika kulturer och bakgrunder med strävan efter att vidga perspektiv och öka förståelse och respekt för varandras likheter och olikheter. Sådana möten bidrar ur ett samhällsperspektiv till ett samhällsklimat som i större utsträckning präglas av respekt och medmänsklighet. Partnerskapets fokus på att förbättra individers möjligheter att bli delaktiga i arbets- och samhällsliv bidrar också till att minska utanförskap och ger förutsättningar för ökad inkludering i samhället.

Huvudmannaförsamlingarna och de volontärer som årligen bidrar med ideella insatser i verksamheten, utgör en viktig plattform för att sprida kunskap, skapa förståelse och engagemang för integrationsfrågan i allmänhet, och för målgrupperna i synnerhet. Det bidrar till bättre förutsättningar att förstå människors olika förutsättningar och livssituationer i samhället, något som är avgörande för ett medmänskligt samhälle. Det leder till givande möten och band mellan personer som är etablerade i samhället och deltagare från NybyVision. Genom åren har individer fått kontakter som lett till praktik och arbete via NybyVisions nätverk.

Genom NybyVisions långvariga arbete och engagemang har organisationen etablerat ett brett nätverk och samarbete med andra organisationer. Detta nätverk ger goda möjligheter till utveckling både av verksamheten och nya innovativa idéer inom de områden som parterna verkar. Inom ramen för partnerskapet kommer erfarenheter och kontakter tas tillvara för att utveckla arbetet med och insatser för målgruppen.

För individen skapas mervärden genom den idealitet och människosyn som bär NybyVision, där varje människa är efterfrågad och viktig. Som ideell organisation har NybyVision möjlighet att möta målgrupperna på ett annat sätt än utifrån ett myndighetsperspektiv. Det kan ge förutsättningar att skapa andra relationer, förtroenden och hitta andra ingångar till individen – något som ofta blir ett viktigt verktyg i arbetet med den enskilda deltagaren.

Värdeord

NybyVisions tre värdeord är trygghetengagemang och medmänsklighet.

Detta ska genomsyra hela verksamheten. NybyVision vill att verksamheten ska kännetecknas av omsorg och tydlighet, liksom ett intresse och engagemang för hela människan. I verksamheten ska NybyVision alltid utgå från varje individs behov och erfarenheter och bära en tilltro till individens resurser och potential. NybyVision vill vara ett meningsfullt sammanhang präglat av öppenhet och respekt där människor upplever att de är sedda och lyssnade till, och där människor motiveras och uppmuntras till att ta sig an nya utmaningar och närma sig sina mål. Detta är grunden för all verksamhet på NybyVision.

Stödjande och stärkande

Genom ett stödjande och stärkande arbetssätt vill NybyVision bidra till att ge en tydlig känsla av sammanhang, KASAM, där begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är viktiga för varje individs väg framåt till ökade livschanser och ett självständigt liv.

NybyVisions verksamhet är en sammanhängande helhet där deltagare med uppehållstillstånd, asylsökande deltagare och familjer möts på fikaraster, vid stormöten, i klassrum, på utflykter och vid kulturaktiviteter. Dessa möten berikar verksamheten och individen. Begrepp som KASAM (känsla av sammanhang) och egenmakt är bärande i arbetet med deltagarna. NybyVision arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på integration som en livsprocess, där livsfrågor, kulturaktiviteter och social gemenskap är viktiga delar i integrationsprocessen. I verksamheten bedrivs arbetet av anställd personal, förtroendevalda och volontärer.

Ideella insatser

Omkring 30 personer bidrar årligen med ideella insatser i NybyVisions verksamhet, både som volontärer och som förtroendevalda. Dessa ideella insatser berikar verksamheten, inte minst genom den möjlighet till personliga kontakter det ger deltagarna i NybyVisions verksamhet. Det skapas relationer och samtal som ger både deltagare och volontärer nya perspektiv på sig själva, Sverige som land och sitt eget liv i Sverige.

Kort historik

NybyVision startade 1991 som ett grannskapsarbete i det nybyggda bostadsområdet Nyby Gård i ett samarbete mellan Gamla Uppsala Kommundelsnämnd och Gamla Uppsala Missionsförsamling (Österledskyrkan). Tonvikten låg redan från början på integration.

Efter önskemål från de boende startade vi med cafékvällar, kurser i svenska, kulturaktiviteter och nätverksarbete för att underlätta kontakten mellan så kallade gamla och nya svenskar.

1997 utvidgades verksamheten sedan besökarna efterfrågat flera möjligheter att praktisera det svenska språket och att få kontakt med arbetsmarknaden.

2004 bildades den ideella föreningen NybyVision.

I februari 2006 flyttades verksamheten till en lokal på Gimogatan 2 i Librobäck/Börje tull, Uppsala.

Våren 2009 startades arbetsmarknadsprojektet Utsikten med NybyVision som projektägare. Projektet var ett samarbete mellan NybyVision, Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen med bidrag från Svenska ESF-rådet. Målgruppen för projektet var invandrare med försörningsstöd. Målet var att minst 50 % av deltagarna skulle gå vidare i antingen arbete eller studier. Vid projektets slut hade 72 % av deltagarna gått vidare på detta sätt. Projektet avslutades 2011.

I januari 2014 flyttade NybyVision återigen, nu till den centralt belägna adressen Sturegatan 9 i Luthagen.

Sedan 2015 har NybyVision ett IOP – idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun. Läs mer under IOP

Ömsesidig integration

I 30 år har NybyVision arbetat för ömsesidig integration i Uppsala. Vad menar vi med ömsesidig integration?

Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. Vi menar att integration alltid är en ömsesidig process i bemärkelsen att alla är delaktiga och medansvariga. Integration är inte endast en fråga om och för invandrare. I ett samhälle med etnisk och kulturell mångfald bör människor komplettera varandra och ömsesidigt bidra med sin kompetens och livserfarenhet för att den potential som finns i mångfalden skall frigöras och komma till användning.

Vi vill förstå och intressera oss för varandras kulturer. Det är i mötena som vi når varandra.

En individ kan inte integreras på egen hand. Integration betyder att två parter går samman till något större och med begreppet ömsesidig integration blir detta tydligare. När vi når ömsesidig integration blir 1+1 mer än 2! Och allas våra liv blir rikare.