Personuppgiftspolicy 

Allmänt

NybyVision (org.nr 802416-3704) värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till NybyVision. Vi sparar endast uppgifter som vi har ett direkt syfte med och har laglig grund att spara. Vi vill med denna personuppgiftspolicy beskriva hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, eller GDPR som det oftare kallas.

Personuppgiftsansvarig

Den ideella föreningen NybyVision är personuppgiftsansvarig. NybyVisions styrelse ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta NybyVision om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy eller om behandlingen av dina personuppgifter. Verksamhetschef Hanna Inghammar är utsedd till dataskyddsombud och nås på hanna.inghammar@nybyvision.se eller telefon 018-560730. 

Hur vi samlar in information om dig?

Vi samlar endast information om dig som du själv lämnar till oss när du t.ex. skrivs in vid vår kursverksamhet, ställer dig i kö till vår kursverksamhet, anmäler dig som volontär i verksamheten eller registrerar dig för våra nyhetsbrev.

Vilken information samlar vi in?

När du registreras i vårt kösystem eller skrivs in som deltagare i vår verksamhet samlar vi in person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer/LMA-kortsnummer, telefonnummer, adress, email, uppgifter om utbildningsbakgrund, språkkunskaper, kontaktperson, allergier och hälsotillstånd. Under den tid du är inskriven i verksamheten för vi anteckningar gällande din aktuella planering vid våra gemensamma uppföljningssamtal. Om du deltar i den dagliga verksamheten tillsammans med ditt/dina barn så samlar vi in motsvarande personuppgifter för barnen.

När du engagerar dig som volontär hos oss samlar vi person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, telefonnummer, adress, email. Om du arbetar med barn i vår verksamhet begär vi även in ett registerutdrag ur polisens belastningsregister.

När du registreras som mottagare av våra nyhetsbrev sparar vi enbart din mailadress.

Hur länge sparar vi din information?

NybyVision sparar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt att bevara dem för att fullgöra vårt ansvar mot dig och de ändamål som uppgifterna samlas in för i enlighet med denna personuppgiftspolicy. 

Senast ett år efter ett avslut i kursverksamheten på NybyVision tas dina personuppgifter bort ur våra register, så länge det inte finns andra lagstadgade krav vi behöver förhålla oss till.

Om du har registrerat dig för att få nyhetsbrev från oss sparar NybyVision dina personuppgifter enbart så länge som du vill fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att veta vilka uppgifter vi har registrerade om dig, det som brukar kallas för registerutdrag. Om du kontaktar oss behöver vi fullständiga personuppgifter för att säkerställa att vi ger ut rätt registerinformation till rätt person.

Rätt till rättelse

Om uppgifterna NybyVision har är felaktiga kan begäran om rättning göras. I det fall de är ofullständiga kan begäran om komplettering av uppgifterna göras.

Rätt till begränsning

Enligt artikel 18 i GDPR har den registrerade rätt att kräva att behandlingen begränsas om det är tillämpligt enligt något av alternativen under artikel 18.1.

Rätt till radering

Enligt artikel 17 har den registrerade rätt att ”utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade” när det är tillämpligt och det inte finns andra lagliga grunder för varför personuppgifterna måste sparas. Det kan till exempel handla om uppgifter som behöver sparas för bokföringsändamål eller rapportering till myndigheter och studieförbund.

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att NybyVision behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.datainspektionen.se.

Vilka behöver vi dela dina personuppgifter med?

I vissa delar av vår kursverksamhet samarbetar vi med Studieförbundet Bilda. I de situationer då vi delar personuppgifter med dem ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Alla deltagare vars personuppgifter kan komma att delas med Studieförbundet Bilda får skriva på ett samtycke att man är införstådd med hanteringen.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. NybyVision har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Förändringar av denna personuppgiftspolicy

Vår personuppgiftspolicy revideras av styrelsen en gång per år. Uppdaterad policy finns alltid tillgänglig på vår hemsida.