Start

Verksamhet Jollen Ateljén Om NybyVision Kontakt   NybyVisions vänner
            Länkar Träna svenska
 

 

Verksamhet

NybyVisions verksamhet som helhet vänder sig i huvudsak till tre målgrupper:

  • Utlandsfödda personer med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap i behov av kompetenshöjande insatser för att främja egenmakt, integration och inträde på arbetsmarknaden.
  • Asylsökande och nyanlända familjer med barn i förskoleåldern.
  • Asylsökande vuxna.

För de vuxna deltagarna erbjuds arbetslivsförberedande kursverksamhet, kulturaktiviteter och sociala sammanhang i syfte att ge individen ökade samhällskontakter, stärka språket, stärka hälsan och genom detta föra människor närmare möjligheten till ett aktivt deltagande i samhälls- och arbetsliv. Kursverksamheten har betoning på svenskundervisning, samhällsorientering, friskvård och skapande verksamhet.

Inom ramen för överenskommelsen om partnerskap (IOP) mellan NybyVision och arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommun har den nya kursen MEIA utvecklats.

MEIA står för Mötesplats för Egenmakt, Integration och Arbetsliv. Kursen ger en grund att stå på för att få ihop liv och vardag i ett nytt land med betoning på att hitta vägar till egen försörjning.

MEIA riktar sig till kvinnor som har varit i Sverige i en begränsad del av sitt liv. Det är ett nytt land, nyutt språk och nya förutsättningar. Arbetsliv, jämställdhet, hälsofrågor, familjeliv, omvärldskunskap, delaktighet i samhället samt träning av digital färdighet är centrala delar i kursen.

Genom ett stödjande och stärkande arbetssätt vill NybyVision bidra till att ge en tydlig känsla av sammanhang, KASAM, där begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är viktiga för varje individs väg framåt till ökade livschanser och ett självständigt liv.

Inom NybyVision finns även en familjestödsverksamhet som kallas Jollen. Det är ett förebyggande arbete där NybyVision lägger stor vikt vid att stärka banden mellan barn och föräldrar. Både föräldrar och barn ges möjlighet till eget utrymme, stimulans och goda rutiner. Barn mellan 1 och 5 år deltar i en pedagogisk verksamhet på förmiddagstid och de vuxna deltar i NybyVisions kursverksamhet. På eftermiddagstid erbjuds mamma-barnsvenska för mammor som är hemma med små barn, 0-1,5 år. Utöver detta fungerar Jollen som en mötesplats som erbjuder psykosocialt stöd och möjlighet till samvaro.

NybyVisions verksamhet är en sammanhängande helhet där deltagare med uppehållstillstånd, asylsökande deltagare och familjer möts på fikaraster, vid stormöten, i klassrum, på utflykter och vid kulturaktiviteter. Dessa möten berikar verksamheten och individen. Begrepp som KASAM (känsla av sammanhang) och egenmakt är bärande i arbetet med deltagarna. NybyVision arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på integration som en livsprocess, där livsfrågor, kulturaktiviteter och social gemenskap är viktiga delar i integrationsprocessen. I verksamheten bedrivs arbetet av anställd personal, förtroendevalda och volontärer.

Värdeord

NybyVisions tre värdeord är trygghet, engagemang och medmänsklighet.

Detta ska genomsyra hela verksamheten. NybyVision vill att verksamheten ska kännetecknas av omsorg och tydlighet, liksom ett intresse och engagemang för hela människan. I verksamheten ska NybyVision alltid utgå från varje individs behov och erfarenheter och bära en tilltro till individens resurser och potential. NybyVision vill vara ett meningsfullt sammanhang präglat av öppenhet och respekt där människor upplever att de är sedda och lyssnade till, och där människor motiveras och uppmuntras till att ta sig an nya utmaningar och närma sig sina mål. Detta är grunden för all verksamhet på NybyVision.