Veteranerna

Det här är en mötesplats för dig som vill träna din svenska, lära känna nya vänner och lära dig nya saker.

Det är också en plats dit du kan komma med dina frågor och få hjälp med vart du ska vända dig.

Veteranerna är till för dig som INTE har andra insatser hos kommunen eller arbetsförmedlingen

Kontakta oss »

Kajsa Lantz-Drennan

Kurator
kajsa.lantz-drennan@nybyvision.se
018-56 07 33

Vi finns även på

Våra grupper för veteranerna sker i samarbete med Studieförbundet Bilda

Vårt mål

Målet för vår verksamhetsgren Veteranerna är att genom en rad olika aktiviteter främja psykosocial hälsa för personer som är äldre, utrikes födda, har svaga kunskaper i svenska och som har bristande sociala närverk.

Genom att komma till NybyVisions veterangrupper får målgruppen en anledning att lämna hemmet och på så vis ges möjligheten att bli en del av en gemenskap. Vi tränar konkret på viktiga färdigheter för att mer självständigt klara ett vardagsliv och för att behålla sina grundläggande svenskkunskaper med syfte att motverka isolering.

Verksamheten vill ge stimulans, glädje och ökad självkänsla vilket skapar förutsättningar för att ta sociala kontakter även utanför aktiviteten på NybyVision.

NybyVision har t.ex. grupper där vi lär oss mer om vår hälsa, där vi tränar att prata svenska och där vi handarbetar tillsammans.

På onsdagar har vi i samarbete med Uppsala Missionsförsamling, Diakonicentrum och Diakonins hus en mötesplats för integration och gemenskap för kvinnor som vi kallar Violen. Vi träffas i Missionskyrkan för att samtala och fika tillsammans. För den som vill finns även möjlighet att arbeta skapande med sina händer.

Varje vecka har vi en drop-in tid på NybyVision då du kan träffa vår kurator Kajsa. Det finns även möjlighet att få stöd av vår jurist Marta.

För information om veterangrupper, Café Violen eller drop-in kan du trycka på de gröna rutorna nedan, eller kontakta vår kurator Kajsa på telefon 018-56 07 33. Alla kontaktuppgifter hittar du här »

 

Hälsogrupp

Hälsogruppen vänder sig till kvinnor.

Gemenskap och hälsa hänger tätt ihop. För att stärka en positiv utveckling av individens hälsa jobbar vi med stress- och sömnhantering, dans till musik, olika typer av rörelse, avslappningsövningar m.m.

Vi informerar om kostråd, tandhälsa, hur kroppen fungerar, kvinnosjukdomar – viktigt inte minst eftersom målgruppen ofta har låg kunskapsnivå i dessa ämnen. Och vi för förtroendefulla samtal om livsstilsförändringar, hur man kan arbeta för att bryta negativa mönster till exempel.

Vi planerar in gemenskapsaktiviteter som stärker självständigheten, till exempel en utflykt där kvinnorna får träna att på egen hand köpa tågbiljett, eller ett restaurangbesök där man lär sig att självständigt beställa och betala.

Alla deltagarna i NybyVisions verksamhet får även tillfälle till gemenskap och nätverkande med andra deltagare i olika åldrar på NybyVision. Det sker på raster och vid större aktiviteter ett par gånger per termin, sommar- och julfest samt tematiska caféer då alla deltagare bjuds in att delta.

Därutöver har alla tillgång till föreningens struktur för samhällskontakter. Vi har fast anställd kurator resp. jurist samt anställda diakoner som kan ge stöd i kontakt med vården, handläggare för försörjningsstöd på kommunen eller andra instanser.

Svenskträning i vardagskommunikation

Svenskträningen vänder sig till både män och kvinnor.

Med stigande ålder försvinner ofta nyförvärvade kunskaper i språk och därmed en viktig färdighet i samspelet med andra. Syftet med aktiviteten är att ge individerna en möjlighet att upprätthålla de i många fall svaga svenskkunskaper de har. De äldre som finns i NybyVisions verksamhet har sällan slutfört SFI. Att ändå få möjlighet att upprätthålla språkkunskaper förebygger isolering och ger möjlighet att klara en vardag i Sverige.

Vi arbetar med svenskträning genom muntliga övningar, samtal och enkel dialog för att klara av grundläggande social interaktion i vardagen. Syftet med aktiviteterna är att individerna ska upprätthålla och utveckla färdigheter i svenska och få del av grundläggande samhällsorientering. Vi vill ge verktyg att klara att t.ex. handla mat, resa kollektivt, boka en tid på vårdcentralen, tolka en karta och fråga någon efter vägen eller själv beskriva vägen för någon och rösta i allmänna val.

Alla deltagarna i NybyVisions verksamhet får även tillfälle till gemenskap och nätverkande med andra deltagare i olika åldrar på NybyVision. Det sker på raster och vid större aktiviteter ett par gånger per termin, sommar- och julfest samt tematiska caféer då alla deltagare bjuds in att delta.

Därutöver har alla tillgång till föreningens struktur för samhällskontakter. Vi har fast anställd kurator resp. jurist samt anställda diakoner som kan ge stöd i kontakt med vården, handläggare för försörjningsstöd på kommunen eller andra instanser.

Violen – integrationscafé för kvinnor

Vi vill genom en öppen caféverksamhet erbjuda en mötesplats för kvinnor av olika åldrar och ursprung, som möjliggör relationer även utanför verksamheten.

Vi vill ge kvinnorna tillfälle att lämna sitt hem och regelbundet delta i en gemenskap i en inbjudande och kravlös miljö med gott fika och möjlighet till hantverk.

Vi tror att relationer, som kan utvecklas även utanför caféet, skapas mellan cafébesökarna.

Det övergripande målet för cafét är att motverka passivitet och alienation samt främja både fysisk och psykisk hälsa.

Personal och volontärer finns på plats för att underlätta möten mellan cafégästerna och ge förutsättningar för relationer som kan utvecklas även utanför aktiviteten.

Cafét ger en möjlighet att nå ut med samhällsinformation till målgruppen. Vid vissa tillfällen kan en inbjuden gäst bidra med en enkel programpunkt som information eller som stimulans för samtal.

Cafét är ett samarbete mellan NybyVision och Uppsala Missionsförsamling, Diakonicentrum samt Svenska kyrkan i Uppsala pastorat. Våra samarbetspartners har kontakt med i huvudsak svenskfödda äldre kvinnor medan NybyVisions målgrupp är utrikesfödda. Caféet hoppas bli en viktig mötesplats som bryter både social isolering och segregation i Uppsala.

Handarbetsgrupp

Vi arbetar skapande utifrån erfarenheten att vi mår bra av att vara kreativa. Arbetet sker med olika textila material och tekniker utifrån individens val och kunskap. Flera får utlopp för något de redan har stora färdigheter i. Pedagogen kan berätta om svenska traditioner och arbetssätt vilket ger igenkänning eftersom handens arbete är lika i många delar av världen.

Ibland får vi erfara att kvinnorna är nedstämda när de kommer, men när broderimaterial, fina färger, ett vackert tyg kommer fram kan även den dystraste börja brodera något oerhört vackert. Under skapandet uppstår också förtroendefulla samtal, om förlossningar, sexualitet, glädje och oro. Kvinnorna går ofta hem med en lättare börda.

Gruppen deltar i större kreativa sammanhang när det erbjuds, t ex textila utställningar på Upplandsmuséet och Stadsbiblioteket med textila alster från slöjdare i hela Uppsala.

 

Alla deltagarna i NybyVisions verksamhet får även tillfälle till gemenskap och nätverkande med andra deltagare i olika åldrar på NybyVision. Det sker på raster och vid större aktiviteter ett par gånger per termin, sommar- och julfest samt tematiska caféer då alla deltagare bjuds in att delta.

Därutöver har alla tillgång till föreningens struktur för samhällskontakter. Vi har fast anställd kurator resp. jurist samt anställda diakoner som kan ge stöd i kontakt med vården, handläggare för försörjningsstöd på kommunen eller andra instanser.

Drop-in

Om du har frågor om ditt vardagsliv som du inte vet hur du ska hantera, kan du prata med vår kurator Kajsa. Hon finns på plats på NybyVision varje torsdag eftermiddag kl. 13-15.

Om du behöver hjälp med enklare juridiska frågor finns även juridisk kompetens på NybyVision i form av vår jurist Marta. Hon finns också på NybyVision dessa timmar på torsdagar.

Kajsa Lantz-Drennan

Kurator
kajsa.lantz-drennan@nybyvision.se
018-56 07 33

Marta Munoz

jurist och reception

marta.munoz@nybyvision.se

018-56 07 39